தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தலைமைக் கணக்கன் அல்லது சரியாய் நியமனம் பெற்ற கணக்கன். (C. G.) Principal or regularly appointed accountant of a village;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மிசல் +.Principal or regularly appointed accountantof a village; தலைமைக் கணக்கன் அல்லது சரியாய்நியமனம் பெற்ற கணக்கன். (C. G.)