தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரண்மனை விசாரணை யுத்தியோகம். (S. I. I. iv, 336.) The office of a seneschal or chamberlain;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. The office of a seneschal or chamberlain; அரண்மனை விசாரணை யுத்தியோகம். (S. I.I. iv, 336.)