தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாத்தியமைத்தல். (யாழ். அக.) 2. To form plots bounded by ridges;
  • மாதிரிசெய்தல். (W.) 1. To cut out a form or pattern, make a plan or diagram.

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Cutting out a form or pattern, making a plan or diagram, மாதிரிசெய்தல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. tr. < மால்+. 1. To cut out a form or pattern, makea plan or diagram; மாதிரிசெய்தல். (W.) 2.To form plots bounded by ridges; பாத்தியமைத்தல். (யாழ். அக.)