தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாறுபாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாறுபாடு. மாற்றுமை கொண்ட வழி. (கலித்.12). Contrariety, diversity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மாற்று.Contrariety, diversity; மாறுபாடு. மாற்றுமைகொண்ட வழி (கலித். 12).