தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வேறுபடுத்துதல் ; செம்மைப்படுத்துதல் ; நீக்குதல் ; கெடுத்தல் ; ஓடச்செய்தல் ; தடுத்தல் ; மறுத்துரைத்தல் ; அழித்தல் ; ஒடுக்குதல் ; மறைத்தல் ; நாணயம் மாற்றுதல் ; பண்டமாற்றுதல் ; இருப்பிடம் வேறுபடுத்துதல் ; பெருக்கித் துப்புரவு செய்தல் ; இடைவிடுதல் ; ஒழிதல் ; தாமதித்தல் ; ஓரிடத்துச் சமைத்த உணவை வேறிடத்துக்கு அனுப்புதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அழித்தல். புவிபடைத் தளித்து மாற்றி (கந்தபு. யுத்தகாண். ஏமகூ.1). 8. To destroy; to cancel, repeal;
 • ஒரிடத்துச் சமைத்த உணவை வேற்றிடத்துக்கு அனுப்புதல். Vaiṣṇ 14. To send food from one place to another;
 • இருப்பிடம் வேறுபடுத்துதல். அவன் வீட்டை மாற்றிவிட்டான். 13. To shift; to transfer, as from a place;
 • பண்டமாற்றுதல். 12. To exchange, barter, traffic, trade;
 • நாணயம் மாற்றுதல். 11. To change, as money;
 • மறைத்தல். பூழிமாலை தள்ளருஞ் சுடர்கண் மாற்றி (கந்தபு. யுத்தகாண் ஏமகூ. 22). 10. To conceal, hide;
 • ஓடுக்குதல். (W.) 9. To cause involution, reduce the universe to its primitive elements;
 • மறுத்துரைத்தல். உள்ளதின் றென்று மாற்றலன் (கம்பரா. பள்ளியடை. 113). 7. To deny, refuse;
 • தடுத்தல். மாற்றருங் கூற்றம் (தொல். பொ. 79). 6. To hinder, prevent;
 • ஓடச்செய்தல். வில்லோர் மாற்றி (ஐங்குறு. 267). 5. To repel, expel;
 • கெடுத்தல். (W.) 4. To derange, change or alter for the worse;
 • நீக்குதல். அப்பசியை மாற்றுவார் (குறள், 225). 3. To dispel, relieve, remove;
 • செம்மைப்படுத்துதல். (W.) 2. To rectify, convert, cure, set right;
 • வேறுபடுத்துதல். பிறப்பு மாற்றினை (கம்பரா. வீபீஷண. 8). 1. To change, alter;
 • தாமதித்தல். (W.) 3. To detain;
 • ஒழிதல். வறந்தெற மாற்றியவானமும் (கலித். 146). 2. To fail, as rains;
 • இடைவிடுதல். மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளற் பெரும்பசுக்கள் (திவ். திருப்பா. 21). 1. To be interrupted;
 • பெருக்கிச் சுத்தஞ் செய்தல். நுண்டுகளோடு சுண்ணமாற்றுதி (கந்தபு. அரசுசெய். 7). (W.)-intr. 15. To sweep, cleanse, as a house;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 5 v. Caus. of மாறு-.tr. 1. To change, alter; வேறுபடுத்துதல். பிறப்புமாற்றினை (கம்பரா. விபீஷண. 8). 2. To rectify,convert, cure, set right; செம்மைப்படுத்துதல்.(W.) 3. To dispel, relieve, remove; நீக்குதல்.அப்பசியை மாற்றுவார் (குறள், 225). 4. Toderange, change or alter for the worse;கெடுத்தல். (W.) 5. To repel, expel; ஓடச்செய்தல்.வில்லோர் மாற்றி (ஐங்குறு. 267). 6. To hinder,prevent; தடுத்தல். மாற்றருங் கூற்றம் (தொல்.பொ. 79). 7. To deny, refuse; மறுத்துரைத்தல். உள்ளதின் றென்று மாற்றலன் (கம்பரா. பள்ளியடை. 113). 8. To destroy; to cancel, repeal;அழித்தல். புவிபடைத் தளித்து மாற்றி (கந்தபு. யுத்தகாண். ஏமகூ. 1). 9. To cause involution, reducethe universe to its primitive elements; ஒடுக்குதல்.(W.) 10. To conceal, hide; மறைத்தல். பூழிமாலைதள்ளருஞ் சுடர்கண் மாற்றி (கந்தபு. யுத்தகாண்.ஏமகூ. 22). 11. To change, as money; நாணயம்மாற்றுதல். 12. To exchange, barter, traffic,trade; பண்டமாற்றுதல். 13. To shift; to transfer, as from a place; இருப்பிடம் வேறுபடுத்துதல்.அவன் வீட்டை மாற்றிவிட்டான். 14. To sendfood from one place to another; ஓரிடத்துச்சமைத்த உணவை வேற்றிடத்துக்கு அனுப்புதல்.Vaiṣṇ. 15. To sweep, cleanse, as a house;பெருக்கிச் சுத்தஞ் செய்தல். நுண்டுகளோடு சுண்ணமாற்றுதி (கந்தபு. அரசுசெய். 7). (W.)--intr. 1.To be interrupted; இடைவிடுதல். மாற்றாதே பால்சொரியும் வள்ளற் பெரும்பசுக்கள் (திவ். திருப்பா. 21).2. To fail, as rains; ஒழிதல். வறந்தெற மாற்றியவானமும் (கலித். 146). 3. To detain; தாமதித்தல்.(W.)