தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : மாற்றான் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மாற்றாள். அந்த மாற்றாட்டிக் கன்பாய் (உத்தரரா. இலவண. 41) .

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + ஆட்டி.See மாற்றாள். அந்த மாற்றாட்டிக் கன்பாய் (உத்தரரா.இலவண. 41).