தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மார்பிலுள்ள எலும்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மார்க்கண்டவெலும்பு. (W.)

வின்சுலோ
  • ''s.'' The sternum. See எலும்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +எலும்பு. See மார்க்கண்டவெலும்பு. (W.)