தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காரல்மார்கஸ் என்பவரின் கொள்கை .