தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சாவு ; அழித்தல் ; எண்வகை மாயவித்தையுள் ஒருவனை மந்திரத்தால் இறக்கச் செய்யும் வித்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரணம். மாரணஞ் செயலன்றி வதிவனோ (சேதுபு. இராமனருச்.188). 1. Death;
  • அழிவு. (இலக். அக.) 2. Destruction;
  • அஷ்டகருமத்துள் ஒருவனை மந்திரத்தா லிறக்கச் செய்யும் வித்தை. நெஞ்சமாகிய பாதரச மாரணமாய் விடும் (தாயு. பாயப்புலி. 25). 3. The art of causing one's death by incantation, one of aṣṭa-karumam, q.v.;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. killing, slaughter, கொலை; 2. killing by magic or enchantment. மாரண மந்திரம், a mantra causing death, used by sorcerers. மாரணவித்தை, necromancy, witchcraft.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கொலை.

வின்சுலோ
  • [māraṇam] ''s.'' Killing, slaughter, கொலை. W. p. 658. MARAN'A. 2. Killing by magic or enchantment, மந்திரத்தாற்கொல்லல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < māraṇa. 1.Death; மரணம். மாரணஞ் செயலன்றி வதிவனோ(சேதுபு. இராமனருச். 188). 2. Destruction;அழிவு. (இலக். அக.) 3. The art of causing one'sdeath by incantation, one of aṣṭa-karumam,q.v.; அஷ்டகருமத்துள் ஒருவனை மந்திரத்தா லிறக்கச்செய்யும் வித்தை. நெஞ்சமாகிய பாதரச மாரணமாய்விடும் (தாயு. பாயப்புலி. 25).