தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மறைதல் ; அழிதல் ; சாதல் ; ஒளி மழுங்குதல் ; கவலை மிகுதியால் வருந்துதல ; அறப்பாடுபடுதல் ; மறத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மறத்தல். மாவுள்ளமொடு பரிசி றுன்னி (புறநா. 139). ṟ To forget;ṟ
  • மறைதல். களிறு மாய் செருந்தியொடு (மதுரைக். 172). 1. To hide, vanish;
  • கவலை மிகுதியால் வருந்துதல். 5. To suffer from over-anxiety, as in love-sickness;
  • இறத்தல். தம்பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் (மலைபடு. 553). 3. To die;
  • ஒளிமழுங்குதல். பகன் மாய (கலித். 143). 4. To become lustreless, as the setting sun;
  • அறப்பாடுபடுதல். அந்த வேலையில் மாய்ந்துகொண்டிருக்கிறேன். 6. To wear oneself to death;
  • அழிதல். குடியொடு . . . மாய்வர் நிலத்து (குறள். 898). 2. To perish; to be annihilated, terminated;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. [T. K. M. Tu. māy.]intr. 1. To hide, vanish; மறைதல். களிறுமாய் செருந்தியொடு (மதுரைக். 172). 2. Toperish; to be annihilated, terminated; அழிதல்.குடியொடு . . . மாய்வர் நிலத்து (குறள், 898). 3.To die; இறத்தல். தம்பெயர் தம்மொடு கொண்டனர்மாய்ந்தோர் (மலைபடு. 553). 4. To become lustreless, as the setting sun; ஒளிமழுங்குதல். பகன்மாய (கலித். 143). 5. To suffer from over-anxiety,as in love-sickness; கவலை மிகுதியால் வருந்துதல்.6. To wear oneself to death; அறப்பாடுபடுதல்.அந்த வேலையில் மாய்ந்துகொண்டிருக்கிறேன்.--tr.To forget; மறத்தல். மாயாவுள்ளமொடு பரிசி றுன்னி(புறநா. 139).