தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மாயவித்தை. மாயவிஞ்சை மந்திரமோதி (மணி. 18, 148).