தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மன்னிப்பு. (C. G.) Excuse, pardon;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. muāf. Excuse,pardon; மன்னிப்பு. (C. G.)