தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விவேகிகள். மேதைக்குண் மாதுரியர் (சிவதரு. சுவர்க்கநரகவி. 186). Persons excelling in good sense or intelligence;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. mahā + dhurya. Persons excelling in good senseor intelligence; விவேகிகள். மேதைக்குண் மாதுரியர் (சிவதரு. சுவர்க்கநரகவி. 186).