தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நூற்றெடடுப நிடதங்களுள் ஒன்று. An Upaniṣad, one of 108; .

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Māṇ-ḍūkya. An Upaniṣad, one of 108; நூற்றெட்டுபநிடதங்களுள் ஒன்று.