தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும் காலைவேளை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும் காலைவேளை. (C. G.) Early morning, as the time when cattle are turned out for pasture ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + ஓட்டு- +. Early morning, as the timewhen cattle are turned out for pasture; மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும் காலைவேளை. (C. G.)