தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுவையும் வாசனையும் ஊட்டிய மயக்க வுணவுவகை. (C. G.) An inebriating preparation, sweetened and spiced;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. majūṉ.An inebriating preparation, sweetened andspiced; சுவையும் வாசனையும் ஊட்டிய மயக்கவுணவுவகை. (C. G.)