தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அருகன் ; திருமால் ; கடவுள் ; முருகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடவுள். (யாழ். அக.) 1. God;
  • அருகன். (சூடா.) 2. Arhat;
  • திருமால். (யாழ். அக.) 4. Višṇu;
  • குமரக்கடவுள். (யாழ். அக.) 3. God Subrahmanya;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A name of Argha, அரு கன். 2. The deity, கடவுள். (சது.) 3. The god Subramanya, முருகன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < mahā-sēna.1. God; கடவுள். (யாழ். அக.) 2. Arhat; அருகன்.(சூடா.) 3. God Subrahmaṇya; குமரக்கடவுள்.(யாழ். அக.) 4. Viṣṇu; திருமால். (யாழ். அக.)