தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மாவின் காய் ; கழுத்தணிவகை ; விலங்குகளின் மூத்திரப்பை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விலங்குகளின் விருஷணம். Loc. 3. Testicle of quadrupeds;
  • நடுவில் வைரமும் சுற்றிப் பதினொரு சிவப்பும் பதித்துச் செய்த கழுத்தணி யுறுப்புவகை. Loc. 2. A mangoshaped ornamental piece in a necklace, consisting of a central diamond surrounded by eleven rubies;
  • மாவின் காய். மாங்காய் நறுங்கடி கூட்டுவேம் (கலித்.109, 23). 1. Unripe mango fruit;
  • விலங்குகளின் மூத்திராசயம். (C. G.) 4. Kidney of quadrupeds;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see under மா.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Unripe mango-fruit. 2. The kidney of quadrupeds, and gizzard of fowls. ''(c.)'' மாங்காயெரிக்கிறது. The mango has a hot taste.
  • [māngkāy ] . See மா.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Unripemango fruit; மாவின் காய். மாங்காய் நறுங்கடிகூட்டுவேம் (கலித். 109, 23). 2. A mango-shaped ornamental piece in a necklace,consisting of a central diamond surrounded byeleven rubies; நடுவில் வைரமும் சுற்றிப் பதினொருசிவப்பும் பதித்துச் செய்த கழுத்தணி யுறுப்புவகை.Loc. 3. Testicle of quadrupeds; விலங்குகளின்விருஷணம். Loc. 4. Kidney of quadrupeds;விலங்குகளின் மூத்திராசயம். (C. G.)