தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சென்றமாத வரிபாக்கி. (C. G.) Balance of rent due for the past month;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U.māhi-guzashtā. Balance of rent due for thepast month; சென்றமாத வரிபாக்கி. (C. G.)