தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சில நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி விடப்பட்ட இனாம் பூமி. (C. G.) Grant of land to which certain conditions or services are attached;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மஷ்ரூத்+. Grant of land to which certain conditionsor services are attached; சில நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி விடப்பட்ட இனாம் பூமி. (C. G.)