தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கறிவகை. 2. Malay curry;
  • . 1. See மலாக்கா. (W.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Malay. mōley. 1. Seeமலாக்கா. (W.) 2. Malay curry; கறிவகை.