தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See கடுக்காய். (சங். அக.) Chebulic myrobalan.