தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மயக்கம் ; திரிபுணர்ச்சி ; வியப்பு ; உன்மத்தம் ; கள் ; குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எட்டனுள் ஒன்று ; பண்வகை ; எச்சம் எட்டனுள் பிறவிமுதல் அறிவின்றி மயங்கியிருக்கும் நிலை ; சிறு செடிவகை ; புதர் ; பேய் ; ஆவேசம் ; புல்லுரு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • புதல். (பிங்.) 10. Bush;
 • பேய். (பிங்.) 11. Imp, devil;
 • ஆவேசம். Loc. 12. Possession, as by a pirit or deity;
 • புல்லுரு. (W.) 13. Scarecrow;
 • எச்சம் எட்டனுள் பிறவிமுதல் அறிவின்றி மயங்கியிருக்கும் நிலை. மாவும் மருளும் (புறநா. 28). 8. Congenital idiocy, one of eight kinds of eccam, q.v.;
 • . 7. See மருளிந்தளம். மாலின் வரவுசொல்லி மருள் பாடுதல் (திவ். நாய்ச். 9, 8).
 • குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எட்டனுள் ஒன்று. (பிங்.) 6. (Mus.) A secondary melody-type of the kuṟici class, one of eight kurici-yāḷ-t-tiṟam, q.v.;
 • கள். (யாழ். அக.) 5. Toddy;
 • உன்மத்தம். (யாழ். அக.) 4. Intoxication; madness;
 • வியப்பு. மருள்பரந்த வெண்ணிலவு (திணைமாலை. 96). 3. Wonder;
 • திரிபுணர்ச்சி. மருடீர்ந்த மாசறு காட்சியவர் (குறள், 199). 2. Ignorance of right and wrong; mistaking one for another; delusion; illusion;
 • மயக்கம். (பிங்.) வெருவுறு மருளின் (சீவக. 2290). 1. Bewilderment of mind, confusion;
 • See பெருங்குரும்பை. (மலை.) 9. Bowstring hemp.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. delusion, bewilderment, மயக் கம்; 2. a devil, பிசாசம்; 3. bewilderment of evil spirit, பேயாட்டம்; 4. a scarecrow; 5. a plant, மரல்; 6. a particle of comparison, உவமையுருபு. மருள் பிடித்தவன், மருளன், a fanatic.
 • மருளு, I. v. i. be confused bewildered, மயங்கு; 2. fear, be timid, பயப் படு. மருட்சி, v. n. confusion, ignorance. மருண்மா, an infuriated elephant. மருண்மாலை, the obscure evening. மருளவிழ, to fall away, to relapse, to apostatize.

வின்சுலோ
 • [mruḷ] ''s.'' Delusion, illusion, bewilder ment of mind, confusion of thought, மயக் கம். 2. Imp, devil, பிசாசம். (சது.) 3. Ravish ment from satanic possession, பேயாட்டம். 4. A scare-crow. 5. [''improp. for'' மரல்.] A plant, Bowstring-hemp. See அரலை. ''(c.)'' 6. A particle of comparison, உவமையுருபு. கொல்லைக்குமருள்வைத்தாற்போல்நிற்கிறான்..... He stands as a scare-crow in a garden.
 • [mruḷ ] --மருளு, கிறேன், மருண்டேன், வேன், மருள, ''v. n.'' To be confused, be wildered, deluded, மயங்க. 2. To fear, to be timid, பயப்பட.--''Note.'' The infinitive is used as a particle of comparison.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < மருள்-. [T. marul,K. M. maruḷ.] 1. Bewilderment of mind,confusion; மயக்கம். (பிங்.) வெருவுறு மருளின் (சீவக.2290). 2. Ignorance of right and wrong; mistaking one for another; delusion; illusion; திரிபுணர்ச்சி. மருடீர்ந்த மாசறு காட்சியவர் (குறள்,199). 3. Wonder; வியப்பு. மருள்பரந்த வெண்ணிலவு (திணைமாலை. 96). 4. Intoxication; madness;உன்மத்தம். (யாழ். அக.) 5. Toddy; கள். (யாழ்.அக.) 6. (Mus.) A secondary melody-type ofthe kuṟiñci class, one of eight kuriñci-yāḻ-t-tiṟam, q.v.; குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எட்டனுள் ஒன்று.(பிங்.) 7. See மருளிந்தளம். மாலின் வரவுசொல்லிமருள் பாடுதல் (திவ். நாய்ச். 9, 8). 8. Congenitalidiocy, one of eight kinds of eccam, q.v.; எச்சம்எட்டனுள் பிறவிமுதல் அறிவின்றி மயங்கியிருக்கும்நிலை. மாவும் மருளும் (புறநா. 28). 9. cf. மரல்.Bowstring hemp. See பெருங்குரும்பை. (மலை.)10. Bush; புதல். (பிங்.) 11. Imp, devil; பேய்.(பிங்.) 12. Possession, as by a spirit or deity;ஆவேசம். Loc. 13. Scarecrow; புல்லுரு. (W.)