தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருநாவுக்கரசரின் பிள்ளைத் திருநாமம். மலரு மருணீக்கியார் வந்தவதாரஞ் செய்தார் (பெரியபு. திருநாவுக். 18). Name given to Tirunāvukkaracu by his parents;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Namegiven to Tirunāvukkaracu by his parents; திருநாவுக்கரசரின் பிள்ளைத் திருநாமம். மலரு மருணீக்கியார் வந்தவதாரஞ் செய்தார் (பெரியபு. திருநாவுக்.18).