தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பறவைவகை ; செடிவகை ; சிறு மரவகை ; இருக்கைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 4. See மயூராசனம். முத்த மயிறண்டு (தத்துவப். 107).
  • பறவைவகை. பயில்பூஞ் சோலை மயிலெழுந்தாலவும் (புறநா. 116). 1. Peacock, peafowl, Pavo cristatus;
  • . 2. See மயிர்கொன்றை, 1.
  • See மயிலடிக்குருந்து. (மலை.) 3. False peacock's-foot tree.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a peacock, a pea-hen. மயிலாடுகிறது, the peacock struts; spreads its tail. மயிலிறகு, மயிற் பீலி; peacock's feathers. மயிலெண்ணெய், medicinal oil from peacock's fat. மயில்வாகனன், Skanda, as borne by a peacock. மயில் விசிறி, மயிற்பிச்சம், a fan of peacock's feathers. மயிற்றுத்தம், sulphate of copper, blue vitriol, துருசி. மயிற்றோகை, a peacock's tail.

வின்சுலோ
  • [myil] ''s.'' [''poet.'' மஞ்ஞை.] A peacock, ஓர்பட்சி. ''(c.)'' மயில்கூத்தாடுகிறது. The peacock struts and spreads its tail. மயிலேமயிலேஇறகுகொடுஎன்றால்கொடுக்குமா. If you ask, will a peacock give you a feather?

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. mayūra. [M. mayil,Tu. mair.] 1. Peacock, peafowlPavo cristatus; பறவைவகை. பயில்பூஞ் சோலை மயிலெழுந்தாலவும் (புறநா. 116). 2. See மயிற்கொன்றை,1. 3. False peacock's-foot tree. See மயிலடிக்குருந்து. (மலை.) 4. See மயூராசனம். முத்த மயிறண்டு(தத்துவப். 107).