தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுத்து அசை சீர் இவற்றின் அந்தாதிகள் விரவிவரப்பாடும் அந்தாதிவகை. (யாப். வி. பக். 184.) An antāti in which acai-y-antāti, cīr-antāti and eḻuttantāti are found mixed;