தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மேகமூட்டம் ; செரியாமை ; மயக்கம் ; மட்டித்தனம் ; செருக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசீரணம். 2. Indigestion;
  • மேகமூட்டம் 1. Being overcast or cloudy;
  • மயக்கம். 3. Bewilderment; beclouded state of the intellect, as by intoxication;
  • செருக்கு. இந்த ஆள்களின் மப்பை எடுக்கவேணும். Loc. 5. Arrogance;
  • மட்டித்தனம். 4. Dullness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (Tel.) cloudiness, மந்தாரம்; 2. indigestion, மந்தம். மப்பாயிருக்கிறது, மப்புப்போட்டிருக் கிறது, மப்பு மந்தாரமாயிருக்கிறது, it is cloudy, the sky is overcast. எனக்கு மப்பாயிருக்கிறது, I am bewildered, I have indigestion.

வின்சுலோ
  • [mppu] ''s. [Tel.]'' The state of being overcast, beclouded or cloudy, மந்தாரம். 2. Indigestion, மந்தம். 3. A beclouded state of the intellect by intoxication, மயக்கம். மப்புமந்தாரமுமாயிருக்கிறது. It is cloudy and overcast. எனக்குமப்பாயிருக்கிறது. I am bewildered.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. K. mabbu.] 1. Beingovercast or cloudy; மேகமூட்டம். 2. Indigestion; அசீரணம். 3. Bewilderment; becloudedstate of the intellect, as by intoxication; மயக்கம். 4. Dullness; மட்டித்தனம். 5. Arrogance;செருக்கு. இந்த ஆள்களின் மப்பை எடுக்கவேணும்.Loc.