தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வெளிப்படுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெளிப்படுதல் காம மறையிறந்து மன்று படும் (குறள், 1138). To become public;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
வெளிப்படல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. To become public; வெளிப்படுதல்.காம மறையிறந்து மன்று படும் (குறள், 1138).