தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வீட்டிற் கடைவைத்து வியாபாரஞ் செய்பவன். (M. E. R. 1915, p. 108.) Shop-keeper who opens a shop in his place of residence;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< மனை +. Shop-keeper who opens a shopin his place of residence; வீட்டிற் கடைவைத்துவியாபாரஞ் செய்பவன். (M. E. R. 1915, p. 108.)