தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆண்மகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மனித்த னன்மையைத்தேற்றினன் (சூளா.அரசிய.78). See மனிதன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. See மனிதன்.மனித்த னன்மையைத்தேற்றினன் (சூளா. அரசிய. 78).