தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அமைச்சர்குழு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மந்திரக்கிழவர். மந்திரச் சுற்றமொடு மன்னனும் விரும்பி (மணி.28, 184)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< மந்திரம் +. See மந்திரக்கிழவர். மந்திரச் சுற்றமொடு மன்னனும் விரும்பி (மணி. 28, 184).