தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. (நிகண்டு.) Must elephant;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மத்தம் +. Mustelephant; யானை. (நிகண்டு.)