தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நக்கீரனார் தந்தையான புலவர். (இறை. 1, பக். 8.) A poet, father of Nakkīraṉār;