தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கட்குடியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கட்குடியன். மதுபானிக்குப் பரிகாரம் (சிவதரு. பரிகார. 55, உரை). Drunkard;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சுராபரணி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. pānin.Drunkard; கட்குடியன். மதுபானிக்குப் பரிகாரம்(சிவதரு. பரிகார. 55, உரை).