தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புத்திமாறாட்டம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புத்திமாறாட்டம். Bewilderment; confusion; insobriety; dementia;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மதி+. Bewilderment; confusion; insobriety;dementia; புத்திமாறாட்டம்.