தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சந்திரன் ; மாதம் ; ஒன்று என்னும் எண்ணைக் குறிக்கும் குழூஉக்குறி ; இராசி ; குபேரன் ; இடைகலை ; காண்க : மதிநாள் ; மதிஞானம் ; கற்கடகராசி ; இயற்கையறிவு ; பகுத்தறிவு ; வேதத்தின்படி நடத்தல் ; மதிப்பு ; காசியபரின் மனைவி ; அசோகமரம் ; அதிமதுரம் ; ஒரு முன்னிலை யசைச்சொல் ; ஒரு படர்க்கை யசைச்சொல் ; யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மதிப்பு. நீண்மதிக் குலிசம் (இரகு. யாகப். 92). 4. Esteem, value ;
 • காசியபரின் மனைவியான தக்ஷன்மகள். மதி யென்பாள். . . பயந்தனளால் (கம்பரா. சடாயுகாண். 26). 5. A wife of kāšyapa and daughter of Dakṣa ;
 • பிண்டி. (சங். அக.) 6. Asōka tree;
 • சந்திரன், மதிப் பின்னீர பேதையார் நட்பு (குறள், 782). 1. Moon, full moon ;
 • மாதம் . தசமதி தாயொடு தான்படும் (திருவாச. 4, 24). 2. Month ;
 • இராசி. ஆறிரு மதியினும் (சிலப், 26, 25). 3. Sign of the zodiac ;
 • குபேரன். தென்றிசை மதியின் வாளி (பாரத. நிரைமீட். 100). 4. Kubera ;
 • இடைகலை. மதியிலிருநாண் கிரேசித்து( காசிக. யோக. 23). 5. Breath passing through the left nostril ;
 • . 6. See மதிநாள்.(சூடா.)
 • ஓன்று என்னும் எண்ணைக்குறிக்கும் குழூஉக்குறி. (E. T. ii. 96.) 7. The number 'one' ;
 • கற்கடகராசி. (சங். அக.) 8. Cancer of the zodiac, as the moon's house ;
 • See அதிமதுரம். (சங். அக.) Liquorice-plant .
 • ஒரு முன்னிலை யசைச்சொல். (தொல். சொல். 276.) 1. An euphonic suffix of the imperative mood ;
 • ஒரு படர்க்கை யசைச்சொல். பரிசி னல்குமதி (திருமுரு. 295) . 2. Expletive of the third person ;
 • யானை. கோண் மதித்திடர் கிடந்தன (கம்பரா. நாகபாச. 136). Elephant;
 • இயற்கை யறிவு. மதிநுட்ப நூலோடுடையார்க்கு (குறள், 636). 1. Understanding, intellect ;
 • பகுத்தறிவு மதியிலி மடநெஞ்சே (திருவாச, 5, 33). 2. Discrimination, judgment, discernment ;
 • வேதங்களிற் கூறியவற்றைக் கேட்டாலும் அதன்படி நடத்தலுமாகிய செய்கடன். (சங். அக.) 3. Duty of listening to exposition of the vēdas and acting in accordance with the precepts thereof ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the moon, சந்திரன்; 2. month, மாதம்; 3. knowledge, understanding; intellect, prudence, அறிவு; 4. reverence, honour, estimation, வணக் கம்; 5. the sign Cancer, கர்க்கடராசி; 6. Kubera. மதிகெட்டகாரியம், an unwise affair. மதிகெட்டவன், a fool. மதிகேடு, மதியீனம், folly, stupidity. மதிசகன், Kama, the moon's associate. மதிதிசை, the north point. மதிமயக்கம், foolishness, dulness, bewilderment. மதிமயங்க, to be foolish, mad, out of one's wit. மதியிலி, a fool. அவமதி, dulness, disrespect. புத்திமதி, instruction, admonition, counsel.
 • a poetic expletive of imperatives as in கேண்மதி, hear this.
 • VI. v. t. estimate, compute, நிதானி; 2. esteem, regard, respect, கணி; 3. consider, எண்ணு; 4. turn, churn, கடை; v. i. become fat, கொழு. மதிப்பு, மதித்தல், v. n. estimation, valuation; 2. considering; 3. turning, churning; 4. being fat.

வின்சுலோ
 • [mti] ''s.'' A poetic expletive of imperatives, as கேண்மதி, hear this, முன்னிலையசைச்சொல்.
 • [mati] ''s.'' Moon, சந்திரன்; [''ex'' மதம், joy.] 2. Understanding, intellect, discrimination, அறிவு. ''(c.)'' 3. Judgment, discrimination, discernment, நிதானம். (சது.) 4. Rever ence, honor; estimation, வணக்கம். W. p. 634. MATI. 5. A month, lunar month, மாதம். 6. The sign Cancer, கர்க்கடகராசி. மதிமான். The deer in the moon. ஏற்றுமதி இறக்குமதி. Import and export.
 • [mti] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To estimate, consider, conceive, suppose, compute, வரையறுக்க. 2. To esteem, regard, respect, reverence, கணிக்க; [''ex'' மதி.] 3. To turn, to churn, to whirl, கடைய 4. ''v. n.'' [''ex'' மதம்.] To become fat, libidinous, கொழுக்க. அவன் என்னைச்சற்றும்மதிக்கிறதில்லை. He does not regard me in the least.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < mati. 1. Understanding,intellect; இயற்கை யறிவு. மதிநுட்ப நூலோடுடையார்க்கு (குறள், 636). 2. Discrimination, judgment, discernment; பகுத்தறிவு. மதியிலி மடநெஞ்சே (திருவாச. 5, 33). 3. Duty of listeningto exposition of the Vēdas and acting in accordance with the precepts thereof; வேதங்களிற்கூறியவற்றைக் கேட்டலும் அதன்படி நடத்தலுமாகியசெய்கடன். (சங். அக.) 4. Esteem, value; மதிப்பு.நீண்மதிக் குலிசம் (இரகு. யாகப். 92). 5. A wife ofKāšyapa and daughter of Dakṣa; காசியபரின்மனைவியான தக்ஷன்மகள். மதி யென்பாள் . . .பயந்தனளால் (கம்பரா. சடாயுகாண். 26). 6. Asōkatree; பிண்டி. (சங். அக.)
 • n. prob. மதி-. 1. Moon, fullmoon; சந்திரன். மதிப் பின்னீர பேதையார் நட்பு(குறள். 782). 2. Month, மாதம். தசமதி தாயொடுதான்படும் (திருவாச. 4, 24). 3. Sign of the zodiac;இராசி. ஆறிரு மதியினும் (சிலப். 26, 25). 4.Kubēra; குபேரன். தென்றிசை மதியின் வாளி(பாரத. நிரைமீட். 100). 5. Breath passingthrough the left nostril; இடைகலை. மதியிலிரு நான்கிரேசித்து (காசிக. யோக. 23). 6. See மதிநாள்.(சூடா.) 7. The number 'one'; ஒன்று என்னும்எண்ணைக்குறிக்கும் குழூஉக்குறி. (E. T. ii, 96.) 8.Cancer of the zodiac, as the Moon's house;கற்கடகராசி. (சங். அக.)
 • n. prob. மது. Liquorice-plant.See அதிமதுரம். (சங். அக.)
 • part. 1. An euphonic suffix ofthe imperative mood; ஒரு முன்னிலை யசைச்சொல்.(தொல். சொல். 276.) 2. Expletive of the thirdperson; ஒரு படர்க்கை யசைச்சொல். பரிசி னல்குமதி (திருமுரு. 295).
 • n. prob. madin. Elephant;யானை. கோண் மதித்திடர் கிடந்தன (கம்பரா. நாகபாச. 136).