தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இளங்கிளி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இளங்கிளி. மதலைக்கிளியின் மழலைப் பாடலும் (பெருங். உஞ்சைக். 48, 164). Young parrot;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மதலை +.Young parrot; இளங்கிளி. மதலைக்கிளியின் மழலைப்பாடலும் (பெருங். உஞ்சைக். 48, 164).