தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See மதனசாத்திரம். மதனாகமங்கள் விளம்புமால் (கொக்கோ, 3, 28).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < madan-āgama. See மதனசாத்திரம். மதனாகமங்கள் விளம்புமால் (கொக்கோ. 3, 28).