தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறிவிலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெண்ணாந்தை. Tinn. Python;
  • அறிவிலி. Colloq. Dolt, idiot;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • மண்ணாய்ப்போவான் maṇ-ṇ-āy-p-pō-vāṉn. < id. +. See மண்ணாவான். Loc.
  • n. < மண் +.Dolt, idiot; அறிவிலி. Colloq.
  • n. Python;வெண்ணாந்தை. Tinn.