தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரசன் ; நாட்டின் பகுதியை ஆளும் ஆதிகாரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நாட்டின் பகுதியையாளும் அதிகாரி. 2. Viceroy; petty ruler; ruler of a limited region;
  • அரசன். பலமன்னியர் மண்டல கர் (உத்தரரா. திருவோலக். 11).