தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அரசர்க்குரிய சிவிகைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசர்க்குரிய சிவிகைவகை. (சூடா.) A kind of palanquin for kings;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< மணி +. கால் +. A kind of palanquin forkings; அரசர்க்குரிய சிவிகைவகை. (சூடா.)