தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மணமகன். (பெரியபு. தடுத்தாட். 27.) Bridegroom;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< மணவாளன் +. Bridegroom; மணமகன்.(பெரியபு. தடுத்தாட். 27.)