தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கமழ்தல் ; விளங்குதல் ; மணம்புரிதல் ; புணர்தல் ; கூடியிருத்தல் ; அணைத்தல் ; கலத்தல் ; வந்துகூடுதல் ; நேர்தல் ; பொருந்துதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கலத்தல். அறையும் பொறையு மணந்த தலைய (புறநா. 118). 1. To be united, mingled;
 • வந்து கூடுதல். நிரை மணத காலையே (சீவக. 418). 2. To come together;
 • நேர்தல். மருவுற மணந்த நட்பு (கலித். 46). 3. To happen;
 • பொருந்துதல். மத்தகத் தருவியின் மணந்த வோடைய (சீவக. 2211). 4. To be fixed, attached;
 • அணைத்தல். திருந்திழை மென்றோன் மணந்தவன் (கலித். 131). 4. To embrace;
 • விளங்குதல். தேவர் மகுட மணக்குங் கழல் வீரா (திருப்பு. 527). -tr. 6. To shine;
 • மணம் புரிதல். மணந்தார் பிரிவுள்ளி (நாலடி, 397). 1. To wed;
 • புணர்தல். (பிங்.) மாசில்வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் (கலித். 24). 2. To copulate with;
 • கூடியிருத்தல். மணக்குங்கான் மலரன்ன தகையவாய் (கலித். 25). 3. To live in company with;
 • கமழ்தல். மணந்த சோலையும் (அரிச். பு. விவாக. 98). 5. To eimt fragrance;

வின்சுலோ
 • --மணப்பு, ''v. noun.'' Scent, odor, வாசனை. 2. Giving a fragrant smell. 3. Marrying; copulation. ''(rare.)'' 4. ''[prov.]'' Entire reduction of property.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 12 v. intr. 1. To beunited, mingled; கலத்தல். அறையும் பொறையுமணந்த தலைய (புறநா. 118). 2. To come together;வந்து கூடுதல். நிரை மணந்த காலையே (சீவக. 418).3. To happen; நேர்தல். மருவுற மணந்த நட்பு (கலித்.46). 4. To be fixed, attached; பொருந்துதல்.மத்தகத் தருவியின் மணந்த வோடைய (சீவக. 2211).5. To emit fragrance; கமழ்தல். மணந்த சோலையும் (அரிச். பு. விவாக. 98). 6. To shine; விளங்குதல். தேவர் மகுட மணக்குங் கழல் வீரா (திருப்பு.527).--tr. 1. To wed; மணம் புரிதல். மணந்தார்பிரிவுள்ளி (நாலடி. 397). 2. To copulate with;புணர்தல். (பிங்.) மாசில்வண் சேக்கை மணந்தபுணர்ச்சியுள் (கலித். 24). 3. To live in companywith; கூடியிருத்தல். மணக்குங்கான் மலரன்னதகையவாய் (கலித். 25). 4. To embrace; அணைத்தல். திருந்திழை மென்றோள் மணந்தவன் (கலித்.131).