தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூடத்தனம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூடத்தனம். Stupidity, foolishness;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Stupidity, doltishness.