தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரும்படியாக அரைத்த சுண்ணாச்சாந்து. (C. G.) Coarse or rough plaster;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Coarse plaster.
  • ''s.'' Rough plaster.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < மட்டி+. Coarse or rough plaster; பரும்படியாகஅரைத்த சுண்ணச்சாந்து. (C. G.)