தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அழகு ; அணிகலன் ; மேகம் ; வெண்மேகம் ; பனி ; மூடுபனி ; யானையின் முதுகு ; களஞ்சியம் ; கட்டில் ; குறுமாடியின் அடைப்பு ; வீட்டு முகடு ; இளமை ; வலிமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • இளமை. (பிங்.) 1. Youthfulness, juvenility;
 • வலிமை. (பிங்.) மஞ்சரங்கிய மார்பிலும் கம்பரா. இராவணன்வதை. 168). 2. Strength, force;
 • அழகு. மஞ்சுடை மணிநகு மாலை மண்டபம் (சூளா. குமார. 17). 1. Beauty, gracefulness;
 • ஆபரணம். (சூடா.) 2. Jewel;
 • வெண்மேகம். மஞ்சென நின்றுலவும் (சீவக. 2853). 1. [K. maju.] White cloud;
 • மேகம். யாக்கை மலையாடு மஞ்சுபோற் றோன்றி (நாலடி, 28). 2. Cloud;
 • பனி. (பிங்.) 3. Dew;
 • மூடுபனி. Loc. 4. Fog;
 • யானை முதுகு. (பிங்.) 5. Back of an elephant;
 • களஞ்சியம். (W.) Storehouse, granary;
 • கட்டில். ((W.) 1. Cot, bedstead;
 • குறுமாடியின் அடைப்பு. (W.) 2. Board-partition or gable carried above the wall;
 • வீட்டுமுகடு. (பிங்.) 3. Ridge of a roof;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. cloud, மேகம்; 2. dew, பனி; 3. the ridge of a roof, முகடு; 4. a boardpartition or gable-end carried over the wall, மச்சு; 5. a barn for grain, களஞ்சியம்; 6. strength, force; 7. youthfulness, இளமை; 8. the back of an elephant, யானை முதுகு.
 • s. beauty, அழகு; 2. a bed-stead, a cot, கட்டில்.

வின்சுலோ
 • [mañcu] ''s.'' Beauty, gracefulness, அழகு. W. p. 632. MANJU. 2. A cloud, மேகம். 3. Dew, fog, பனி. 4. A jewel, ஆபரணம். 5. A shed or barn for grain, &c., களஞ்சியம். 6. Strength, force, வலி. 7. Youthfulness, juvenility, இளமை. 8. The ridge of a roof, முகடு. 9. The back of an elephant, யானை முதுகு. 1. A cot, or bedstead, கட்டில். (See மஞ்சம்.) 11. A board-partition or gable carried above the wall. See மச்சு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < mañju. 1. Beauty,gracefulness; அழகு. மஞ்சுடை மணிநகு மாலை மண்டபம் (சூளா. குமார. 17). 2. Jewel; ஆபரணம்.(சூடா.)
 • n. 1. [K. mañju.] Whitecloud; வெண்மேகம். மஞ்சென நின்றுலவும் (சீவக.2853). 2. Cloud; மேகம். யாக்கை மலையாடு மஞ்சபோற் றோன்றி (நாலடி, 28). 3. Dew; பனி. (பிங்.)4. Fog; மூடுபனி. Loc. 5. Back of an elephant;யானை முதுகு. (பிங்.)
 • n. perh. mañjūṣā. Store-house, granary; களஞ்சியம். (W.)
 • n. < mañca. 1. Cot, bed-stead; கட்டில். (W.) 2. Board-partition orgable carried above the wall; குறுமாடியின்அடைப்பு. (W.) 3. Ridge of a roof; வீட்டுமுகடு.(பிங்.)
 • n. < மைந்து. 1. Youthfulness, juvenility; இளமை. (பிங்.) 2. Strength,force; வலிமை. (பிங்.) மஞ்சரங்கிய மார்பிலும்(கம்பரா. இராவணன்வதை. 168).