தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மேற்படி. (C. G.) Beforementioned, aforesaid, above-said;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • (adj.) (Ar.) the above-mentioned, aforesaid. மேற்படி.

வின்சுலோ
  • [mjkūr] ''adj. [Arab.]'' The above-men tioned; aforesaid, மேற்படி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adj. < U. mazkūr. Beforementioned, aforesaid, above-said; மேற்படி.(C. G.)