தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு பேரெண். (த. நி. போ. பொதுமை. 25.) A great number, hundred thousand trillions;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < mahā-kṣōbhya. A great number, hundred thousandtrillions; ஒரு பேரெண். (த. நி. போ. பொதுமை.25.)