தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உறுதியாக்கப்பட்டது. (P. T. L.) That which is fixed or established;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. muqarrar.That which is fixed or established; உறுதியாக்கப்பட்டது. (P. T. L.)