தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உலகவின்பத்தை விரும்புபவ-ன்-ள். (ஞானபூசா. 10, உரை.) Worldly person;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < bhōga + kāma. Worldly person; உலகவின்பத்தை விரும்புபவ-ன்-ள். (ஞானபூசா. 10, உரை.)